„Vysoká škola ekonomická v Prahe udržiava a rozvíja dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou IS4U, ktorá je tímom, ktorého hlavnými prednosťami sú otvorenosť, spoľahlivosť a profesionalita. Toto partnerstvo zaručuje, že študijný informačný systém pomáha napĺňať základný cieľ vedenia školy, ktorým je „VŠE v Prahe ako moderná efektívne riadená univerzita, otvorená novým trendom“.“

referenciu poskytol
Ing.  Milan Nidl, MBA

Vysoká škola ekonomická v Praze

„Domnívám se, že se jedná
o bezesporu nejlepší studijní informační systém v České republice, podle mých zkušeností s jinými informačními systémy. Důležitou skutečností je také fakt, že pracovníci IS4U jsou skutečnými profesionály ve svém oboru a spolupráce s nimi při implementaci UIS byla bezchybná a na vysoké úrovni.“

referenciu poskytol
Mgr.  Pavel Neset, Ph.D.

Vysoká škola obchodní v Praze

„UIS pre mňa znamená predovšetkým obrovské uľahčenie práce, k čomu prispieva i intuitívna navigácia. Prepojenie všetkých agend v jednom systéme umožňuje získavanie všetkých relevantných informácií bez nutnosti prechádzať medzi rôznymi aplikáciami a hľadať možnosti integrácie získavaných dát. Naviac je to systém, ktorý sa prispôsobuje používateľovi, neustále sa vyvíja a rieši aktuálne potreby vrátane legislatívnych požiadaviek.“

referenciu poskytol
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Spolupráca s členmi tímu IS4U
je na vysokej úrovni, je samozrejmé dodržiavanie písomných, ale aj ústnych dohôd. Nikdy sme sa nestretli
s neochotou vyriešiť akýkoľvek náš problém.

referenciu poskytla
Ing. Andrea Bujdáková

Slovenská technická univerzita v Bratislave

„Oceňujem korektnosť partnerov s IS4U, ktorí s nami spolupracujú ako dodávatelia servisu UIS. Komunikácia cez helpdesk
je rýchla a konštruktívna, vďaka čomu je UIS na Technickej univerzite vo Zvolene považovaný za stabilný a spoľahlivý informačný systém.“

referenciu poskytla
Ing. Jana Námešná

Technická univerzita vo Zvolene

„Společnost IS4U zajišťuje pro naši vysokou školu kompletní dodávku informačního systému AIS. Zvolili jsme řešení „na klíč“, kdy veškerou agendu týkající se informačního systému na naší straně pokrývá pouze jeden zaměstnanec,
vše ostatní je vyčleněno servisní smlouvou do kompetence IS4U.
S týmem současných pracovníků IS4U máme zkušenosti od roku 2007 a lze konstatovat,
že spolupráce vždy probíhala
k naší plné spokojenosti.

referenciu poskytol
Mgr. Luděk Švejdar

Škoda Auto Vysoká škola

„Chceme oceniť spoluprácu
so spoločnosťou IS4U
pri implementácii UIS na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
Ústretový prístup a odbornosť mladého kolektívu
je milou „čerešničkou na torte“
k systému, ktorý zlepší
a zefektívni vzdelávací, vedecko-výskumný či prevádzkový proces na našej univerzite.“

referenciu poskytla
doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

„UIS je kvalitní, spolehlivý
a uživatelsky přívětivý informační systém schopný pokrýt téměř všechny představitelné potřeby vysoké školy. Jeho vývoj a provoz zajišťuje zkušený tým, který pružně
a ochotně reaguje
na jakékoliv problémy i požadavky. Orientuje se především na potřeby svých zákazníků a dodržuje velmi profesionální přístup,
se kterým bych se v IT branži rád setkával častěji.“

referenciu poskytol
Ing. Jan Říha

Vysoká škola ekonomická v Praze

„Univerzitný informačný systém (UIS) pomohol našej škole mnohonásobne zefektívniť narábanie s informáciami
o študentoch aj vyučujúcich.
Pre akademickú obec PEVŠ priniesol nový, prehľadný
a užívateľsky nenáročný spôsob komunikácie s univerzitou. Systém sa podarilo implementovať vo veľmi krátkom čase aj vďaka kvalitnej príprave a následnej podpore
zo strany pracovníkov spoločnosti IS4U, s.r.o. v Brne.“

referenciu poskytol
Milan Kollárik

Panevropská vysoká škola

„Od spoločnosti IS4U používame dva moduly zo systému UIS (ubytovanie, spisová služba). Oceňujeme bezproblémovú integráciu do existujúcej infraštruktúry univerzity
a ústretovosť dodávateľa napriek tomu, že nešlo
o implementáciu celého komplexu, ale len jeho minoritnej časti. Pozitívne nás prekvapila
i rýchlosť odozvy pri požiadavkách na neštandardné úpravy implementácie.“

referenciu poskytol
Mgr. Ján Skalka, PhD.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

„IS4U tvorí tím mladých ľudí, u ktorých oceňujem ústretovosť, rýchlu reakciu a ochotu pri riešení našich problémov a požiadaviek v UIS. Pre mňa je podstatné, že sa vždy dokážeme dohodnúť a nájsť spoločné riešenie.“

referenciu poskytla
Mgr. Mária Urbanová

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

„Informační systém UIS jsme si vybrali, protože věříme, že nám poskytne potřebnou kvalitní a spolehlivou systémovou podporu pro to, abychom se mohli jako vzdělávací instituce dál rozvíjet a růst. Společnost IS4U nás přesvědčila zejména svým proaktivním a profesionálním přístupem. Promptní, spolehlivou a vstřícnou komunikaci ze strany specialistů IS4U v rámci uživatelské podpory systému mohu potvrdit i po několika měsících ostrého provozu UIS.“

referenciu poskytla
Mgr. Jana Glaic

Vysoká škola NEWTON

„Pre UIS sme sa rozhodli na základe starostlivej analýzy dostupných univerzitných IS v ČR a vďaka korektnému, ústretovému, rýchlemu a spoľahlivému konaniu kľúčových pracovníkov tímu IS4U. Predpokladáme, že skúšobná prevádzka LMS Elis posilní naše predsavzatie implementovať aj študijnú agendu UIS.“

referenciu poskytla
Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.

B.I.B.S.

„So zavedením Univerzitného informačného systému sa nám podarilo integrovať niekoľko systémov do jediného a používateľom tak spríjemniť život. S dodávateľom i ostatnými používateľmi sa snažíme spolupracovať a nájsť ďalšie rozšírenia, ktorých realizáciou zvýšime používateľský komfort a systém udržíme stále aktuálny.“

referenciu poskytol
Ing. Jiří Mach

Česká poľnohospodárska univerzita v Prahe

„Výberu nového IS pre školu sme venovali pomerne dosť času, aby sme sa uistili, že bude spĺňať všetky súčasné potreby, vrátaneďalšieho možného rozvoja a doplnení s ohľadom na naše požiadavky v budúcnosti. I keď sme používateľsky zatiaľ na začiatku, už teraz sa ukazuje, že voľba bola správna. Veľkým kladom je podpora formou Helpdesku a rýchle riešenie všetkých komplikácií.“

referenciu poskytol
Mgr. Lukáš Novák

Vysoká škola kreatívnej komunikácie

„Je úžasné sledovať ľahkosť, s akou spoločnosť IS4U dokázala zjednotiť Univerzitný informačný systém na dvoch školách, ktoré sa spojili do jednej. Som rád, že naša univerzita môže mať profi informačný systém a vďaka nemu dosahovať svoje ciele.“

referenciu poskytol
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD.

Paneurópska univerzita

Zobrazte si posunutím ďalšie ohlasy
S NAMI SA V MORI INFORMÁCIÍ NESTRATÍTE
UIS
V ČOM JE VÝNIMOČNÝ?

V ČOM JE VÝNIMOČNÝ?

Univerzitný informačný systém predstavuje spoľahlivý spôsob podpory komplexného riadenia univerzity alebo vysokej školy. Sústredí sa na podporu študijných a vedecko-výskumných procesov prebiehajúcich po celý akademický rok. Užívateľom tohto riešenia je každá osoba, ktorá má, bude mať alebo niekedy mala vzťah k vlastnej vysokej škole. A pre každého užívateľa sú pripravené nástroje pre uľahčenie každodennej administratívnej práce v akademickom prostredí.

Prečítajte si viac o úlohe informačného systému pre jednotlivých užívateľov v interaktívnom modeli systému vľavo alebo si preštudujte priloženú brožúru.

ABSOLVENT

ABSOLVENT

Tak ako študenti sú krvou vysokej školy, absolventi sú jej dušou. Sú to oni, ktorí šíria dobré meno vysokej školy, vracajú sa kvôli rozšíreniu svojho vzdelania a v budúcom zamestnaní vyhľadávajú spoluprácu so svojou Alma Mater na výskumných a vývojových úlohách vo svojom odbore.

Aplikácie sústredené v Portáli absolventov umožňujú komunikáciu medzi absolventmi, vysokou školou a komerčnou praxou. Spätné zapojenie absolventov do akademického života, ich účasť na aktivitách univerzity, možnosti kurzového vzdelávania alebo vyhľadávanie pracovných príležitostí sú ukážky možností využitia nástrojov pripravených absolventmi odboru informačných technológií.

Organizácia Klubu absolventov alebo dotazníkové e-prieskumy uplatnenia absolventov v ich odboroch sú potom nástroje často dopytované samotnými vysokými školami.

ŠTUDENT

ŠTUDENT

Každý študent má k dispozícii vlastný Portál študenta, v rámci ktorého si sám organizuje svoje štúdium. V priebehu akademického roka tak môže sledovať svoj rozvrh, prihlasovať sa na termíny jednotlivých skúšok, informovať sa o priebežných i záverečných výsledkoch štúdia jednotlivých predmetov, odovzdávať seminárne práce alebo registrovať si a zapisovať ďalšie predmety.

Okrem aktivít spojených s konkrétnym semestrom má potom k dispozícii svoj študijný plán, stav financovania svojho štúdia, výber témy záverečnej práce, jej elektronické odovzdanie alebo prihlášku k štátnej skúške. Portál študenta je vhodne doplnený o študentské nástroje eLearningovej podpory štúdia, takže študijné materiály, testy a úlohy vyučujúcich sú ľahko dostupné.

UCHÁDZAČ

UCHÁDZAČ

Vysoká škola bez uchádzačov je ako obchod bez zákazníkov. Z tohto dôvodu kladie väčšina škôl veľký dôraz na prezentáciu svojich študijných programov, zázemie a celý proces prijímacieho konania. Pre uchádzačov preto ponúkame nielen podanie elektronickej alebo klasickej prihlášky na VŠ, ale ucelený servis informácií o možnostiach štúdia a sprievodcu všetkými etapami prijímacieho konania.

Unikátnou vlastnosťou nášho systému je podpora všetkých typov štúdia aj variant prijímacej skúšky. Medzi najobľúbenejšie patria elektronické testovanie uchádzačov, skenovanie papierových testov, spolupráca s registrami známok stredných škôl, podpora štátnych maturít alebo viackolové prijímacie konanie.

Po prijatí na štúdium ponúkame možnosť vložiť do systému vlastnú fotografiu, objednať si študentský preukaz, zapísať sa na štúdium alebo vybaviť si ubytovanie na vysokoškolských internátoch.

UČITEĽ

UČITEĽ

Tak ako každá minca má dve strany, aj vo výučbe nájdeme okrem študentov aj učiteľov. Záznamník učiteľa je komplexný nástroj uľahčujúci administratívu všetkým typom učiteľov na vysokej škole. Nech už je Vašou úlohou organizácia chodu celého predmetu, výučba, vedenie cvičenia alebo laboratória, skúšanie študentov alebo tútorovanie eLearningovej výučby, všetko potrebné nájdete na jednom mieste.

Zo skúseností stoviek učiteľov vieme, že každý predmet je iný a každý učiteľ má svoj štýl výučby. Záznamník učiteľa sa vie plne prispôsobiť Vašim potrebám. Ak plánujete len vypisovať termíny skúšok a zadávať študentom známky, môžete začať. Ak budete neskôr chcieť podrobnú evidenciu priebežného hodnotenia, Záznamník je na to pripravený. A ak máte tisíce študentov, potrebujete automatizovať ich skúšanie aj hodnotenie a riadiť tím svojich cvičiacich a tútorov, Záznamník stále rastie s Vami.

VÝSKUMNÍK

VÝSKUMNÍK

Veda a výskum je ďalšou hlavnou činnosťou vysokej školy. Na jednotlivých výskumníkov však zákony a pravidlá štátu, školy a grantové agentúry kladú rozsiahle administratívne povinnosti. Náš informačný systém uľahčí všetku administratívu spojenú s riadením projektov, vykazovaním publikačných a iných vedecko-výskumných výsledkov, tvorbou odborných životopisov alebo zostavením brožúry publikačnej činnosti výskumného tímu či katedry.

Všetky údaje pripravené výskumným pracovníkom potom odborné pracoviská skontrolujú a priamo vykazujú štátu či príslušným agentúram. Či už tvoríte RIV, vykazujete CREPČ alebo realizujete zámer v CEZ, informačný systém Vám pomôže. A okrem toho vie riadiť Internú grantovú agentúru, informovať Vašich doktorandov o nových konferenciách či grantových príležitostiach. Vaším cieľom je bádanie, nie vykazovanie. To prenechajte nám.

REFERENT

REFERENT

Najčastejším užívateľom informačného systému vždy zostane odborný referent. Počítače môžu pomôcť s rozhodovaním a automatizovať mnoho vecí, ale rozhodnúť sporné prípady, vyriešiť výnimky alebo odpovedať na nepresné otázky nezvládnu.

Informačný systém ponúka odborným referentom stovky prehľadných aplikácií rozdelených do čiastkových agend, prostredníctvom ktorých môžu riadiť jednotlivé procesy prebiehajúce v študijnej alebo vedecko-výskumnej činnosti ostatných užívateľov.

Medzi najobľúbenejšie agendy patrí plne automatizovaný modul financovania štúdia, tvorba ECTS katalógu, výplata štipendií, hromadná tlač výstupných dokumentov alebo elektronické testovanie v prijímacom konaní. Automatické odovzdávanie všetkých údajov štátnym organizáciám aj ostatným inštitúciám je potom samozrejmosťou.

MANAŽÉR

MANAŽÉR

Rozhodovania manažérov môžu byť len tak dobré, ako kvalitné majú vstupné informácie. Pretože kontrola a rozhodovanie sú vždy ľahšie pri znalosti faktov, majú teraz vedúci pracovníci katedier fakúlt a univerzity k dispozícii množstvo aplikácií Manažérskej nadstavby. Na jednom mieste tak získavajú agregované informácie z pedagogického, vedecko-výskumného i prevádzkového procesu vysokej školy. V prípade potreby potom môžu zistiť aj detailné údaje ku každému sledovanému ukazovateľu.

Informačný systém umožňuje tiež vyhodnotiť plnenie povinností jednotlivých zamestnancov prostredníctvom aplikácie Bodové evaluácie. Každú pedagogickú, vedecko-výskumnú, odbornú či administratívnu činnosť je možné ohodnotiť pomocou bodov či výpočtového vzorca a veľmi rýchlo tak sledovať porovnanie zamestnancov na katedre či katedier na fakulte, výkonnosť výskumných tímov, výstupy garantov študijných programov alebo akejkoľvek skupiny v rámci celej univerzity.

HĽADÁTE ĎALŠIE FUNKCIE?

HĽADÁTE ĎALŠIE FUNKCIE?

Nenašli ste riešenie Vašej potreby na tejto webovej stránke alebo v našej brožúre? Informačný systém sa stále rozvíja intenzívnou prácou desiatok osôb a už dnes existuje viac ako dvetisíc aplikácií na riešenie mnohých každodenných potrieb vysokých škôl. Riešime aj ďalšie prevádzkové oblasti, ako je správa IT infraštruktúry, redakčný systém, spisovú službu, poštové služby alebo ubytovanie študentov. Spájame informačné systémy, zjednodušujeme administratívu a hľadáme cesty automatizácie procesov na univerzitách.

Pri implementácii celého riešenia vždy hľadáme cestu prispôsobenia sa unikátnym procesom nášho zákazníka a upravujeme systém pre individuálne potreby jednotlivých vysokých škôl. Pre niektorých zákazníkov tiež vyvíjame na mieru aplikácie, portály alebo celé nové moduly informačného systému. Určite nájdeme spoločnú cestu aj pre Vaše individuálne potreby.

Skúsený tím konzultantov je Vám k dispozícii.

BEZPEČNÝ PRÍSTAV PRE VAŠE DÁTA

PRIDAJTE SA K NÁM AJ VY

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

OBJAVTE NÁS AJ VY